Minerālo izejvielu pielietošanas un stikla šķiedras defektu izpēte

Janīna Sētiņa, Gundars Mežinskis, Vasilijs Akišins, Laila Pētersone, Inna Juhņeviča, Līga Grase

Abstract


Pētītas iespējas izmantot jaunas izejvielas stikla šķiedras ražošanā, īpašu uzmanību pievēršot Latvijas minerālām izejvielām – devona (Bāles atradne) un juras perioda (Skudras atradne un Pīlādžu atradne) kvarca smiltīm. Apstrādājot ūdenī Skudras atradnes kvarca smiltis, krāsojošo oksīdu daudzums samazināts līdz 0,066 %. Iegūto stiklu īpašību pārbaude parādīja attīrīto Skudru atradnes kvarca smilšu izmantošanas perspektīvu E-tipa stikla šķiedras ražošanā. Veikta arī citu šihtas izejvielu izpēte: kolemanīta, kianīta, kaļķakmens.

Pielietojot augstas izšķiršanas spējas skenējošo elektronu mikroskopu, diagnosticēti stikla šķiedras defektu rašanās iemesli un izzināta to novēršanas iespēja.

Study of Mineral Raw Materials and Defects in Glass Fibres

Latvian Devonian period sand from deposit Bāle and Jurassic period sand from deposit Skudra were studied, treated and compared with sand from existing Lithuanian supplier. Investigations of Latvian quartz sand showed that sand is characterized by surface impurities, which are easy to separate combining milling and water purification. These investigations and experimental glass melts using different types of sand confirmed that it is possible to use Latvian refined sand in glass industry.

Other glass raw materials – colemanite, kyanite, kaolin, limestone – also have been examined.

Glass fibre breakage points were studied using SEM, FTIR and X-Ray diffractions methods. Main reasons of glass fibre breakage are non-homogeneous glass and crystalline or gaseous inclusions coming from corrosion of refractory material. This article is result of the cooperation between Institute of Silicate Materials of Riga Technical University and JSC Valmieras stikla šķiedra.

Keywords – glass, glass fibre, raw materials for glass, refined sand, glass defects


Keywords:

stikls; stikla šķiedra; šihtas izejmateriāli; smilts bagātināšana; stikla defekti

Full Text:

PDF

References


JSC ”Valmieras Stikla Šķiedra”, 2017. [Online]. Available: http://www.valmiera-glass.com [Accessed: Nov. 20, 2017].

JSC ”Valmieras Stikla Šķiedra” consolidated financial report, 2014. [Online]. Available: http://www.nasdaqomxbaltic.com/upload/reports/ vss/2014_q1_lv_eur_con_ias.pdf [Accessed: Nov. 20, 2017].

I. Poļaks, Mēs bijām, mēs esam, mēs būsim: 40 gadi ar Valmieras stikla šķiedru. Valmiera, Latvija: SIA Lapa, 2003.

J. W. S. Hearle, High Performance Fibres. Albington, UK: Woodhead Publishing, 2001.

J. G. Mohr and W. P. Rowe, Fiberglass. New York, NY: Van Nostrand Reinhold Company, 1978.

F. T. Wallenberger and P. A. Bingham, Fiberglass and Glass Technology: Energy-Friendly Compositions and Applications. New York, NY: Springer Science, 2009.

A. Stinkule and Ģ. Stinkulis, Latvijas derīgie izrakteņi. Rīga, Latvija: LU Akadēmiskais apgāds, 2013.

J. Sētiņa, V. Akišins, and S. Kirilova, “Bāles un Skudras atradņu kvarca smilšu izpēte,” Materiālzinātne un lietišķā ķīmija, vol. 26, pp. 88–93, 2012.

J. Sētiņa, I. Juhņeviča, G. Sedmale, and L. Rika, “Latvijas kvarca smilšu raksturojums stikla ražošanai”, Zinātnisko rakstu krājums, Starptautiskais simpozijs “Smilts un stikls”, 2017, pp. 84–89.

J. Sētiņa and V. Akishins, “Latvijas kvarca smiltis stikla ražošanai,” Materiālzinātne un lietišķā ķīmija, vol. 24, pp. 61–69, 2011.

J. Setina, V. Akishins, L. Petersone, V. Veseris, and I. Juhnevica, “Influence of various factors on the breakage rate of glass fibre,” IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 25, p. 012014, Dec. 2011. https://doi.org/10.1088/1757-899x/25/1/012014

M. N. Palmisiano, A. L. Boehman, and C. G. Pantano, “Processing Effects on the Surface Composition of Glass Fiber,” Journal of the American Ceramic Society, vol. 83, no. 10, pp. 2423–2428, Dec. 2004. https://doi. org/10.1111/j.1151-2916.2000.tb01571.x

J. Setina and V. Akishins, “Microstructure and Surface Properties of High Silica Fiber,” In Proc. of 21st International Congress on Glass, 2007, pp. 36–42.

J. Setina, V. Akishins, and L. Petersone, “Correlation of Surface Characteristics and Thermal Conductivity of High Silica Glass Fibre Materials,” Advanced Materials Research, vol. 39–40, pp. 193–196, 2008. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.39-40.193

J. Setina, V. Akishins, G. Veveris, and A. Patmalnieks, “Effect of Storage Terms and Conditions on Quality of Al-Na Silica Fiber Glass,” Glass Science and Technology, vol. 77C, pp. 429–433, 2004.

M. Corno, A. Pedone, R. Dovesi, and P. Ugliengo, “B3LYP Simulation of the Full Vibrational Spectrum of 45S5 Bioactive Silicate Glass Compared to v- Silica,” Chemistry of Materials, vol. 20, no. 17, pp. 5610–5621, Sep. 2008. https://doi.org/10.1021/cm801164u

Y.-J. Kim and D.-W. Shin, “Spectroscopical Analysis of SiO2 Optical Film Fabricated by FHD (Flame Hydrolysis Deposition),” Journal of the Korean Ceramic Society, vol. 39, no. 3, pp. 896–901, Jan. 2002. https://doi.org/10.4191/kcers.2002.39.9.896
DOI: 10.7250/msac-2018-0007

Copyright (c) 2018 Authors

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.