Antimona(V) sorbcijas izpēte uz modificētiem biomateriālu sorbentiem

Maruta Jankēvica, Linda Ansone, Māris Kļaviņš

Abstract


Antimona(V) savienojumu sorbcijai veikta
bioloģiskas izcelsmes sorbentu modificēšana ar dzelzs
savienojumiem. Izmantojot dažādas fizikālķīmiskās metodes,
noteikti sorbentus raksturojošie parametri. Veikti antimona
sorbcijas eksperimenti, izmantojot modificētus – kūdras, skaidu,
sūnu, salmu, niedru un smilšu sorbentus, noteikta iegūto
rezultātu atbilstība gan Lengmīra, gan Freindliha teorētiskajiem
sorbcijas modeļiem. Pētīta sorbcijas atkarība no temperatūras un
veikti termodinamisko parametru aprēķini. Konstatēts, ka
labākais antimona(V) savienojumu sorbents ir modificēta kūdra,
sorbcijas process ir spontāns un endotermisks.

Keywords:

antimons, sorbcija, biomateriāli, sorbcijas modelis, termodinamiskie parametri

Full Text:

PDF


DOI: 10.7250/msac.2013.027

Copyright (c)