Dabīgu un apstrādātu mālu antimikrobiālā aktivitāte

Vizma Nikolajeva, Tatjana Griba, Zaiga Petriņa, Jūlija Karasa

Abstract


Pētīta dabisku mālu un termiski un ķīmiski
apstrādātu māla materiālu antimikrobiālā aktivitāte. Pētītajiem
Latvijas dabiskajiem māliem nav konstatēta antimikrobiāla
iedarbība. Prometeja atradnes māla keramikas granulas ūdens
vidē inhibēja baktēriju augšanu. Antimikrobiālā aktivitāte
skaidrota ar bāzisko metālu oksīdu saturu. Katjonu virsmas
aktīvās vielas saturoši māli uzrādīja antibakteriālu un
antifungālu iedarbību. Paveras iespējas izstrādāt jaunas
antimikrobiālu māla materiālu iegūšanas tehnoloģijas un
produktus.

Keywords:

māls, keramika, antibakteriālā aktivitāte, antifungālā aktivitāte.

Full Text:

PDF


DOI: 10.7250/msac.2013.031

Copyright (c)